Privacybeleid | Werken bij kinderopvang Fantaziehuis Spring naar content

Privacybeleid

Privacy Verklaring Fantaziehuis
Fantaziehuis gaat zorgvuldig om met gegevens van haar klanten en medewerkers. Ons privacy beleid voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van toepassing op alle diensten van Fantaziehuis. Ons website adres is: www.werkenbijfantaziehuis.nl.

Door gebruik te maken van deze diensten ga je een overeenkomst met ons aan, waarmee je aangeeft kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring en geef je aan daarmee in te stemmen. Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met je gegevens en houden zich aan de geheimhoudingsplicht.

De organisatie verwerkt gegevens volgens de onderstaande bepalingen:

Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Fantaziehuis heeft maatregelen genomen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, accuraat, toereikend, ter zaken dienend en niet bovenmatig zijn. Binnen de organisatie is verwerking van persoonsgegevens toegestaan aan personen voor wie en voor zover dat met het oog op de uitoefening van hun functie nodig is.

Informatieplicht
Onder de AVG hebben organisaties onder andere een informatieplicht, deze informatieplicht zorgt ervoor dat onze klanten worden geïnformeerd over het verwerken van gegevens binnen onze organisatie. Onze werkwijze wordt kort weergegeven in deze privacyverklaring. Ons beleid is vastgelegd in het privacyreglement: hiermee maken wij inzichtelijk welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk specifiek doel wij dit doen, hoe lang gegevens bewaard worden en wie er bij je gegevens kan.

Met welk doel verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens?
Fantaziehuis respecteert de privacy van ouders (voogden/verzorgers), kinderen, (toekomstige) medewerkers en sollicitanten en verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn om (een baan in het) onderwijs en kinderopvang te kunnen bieden.

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan vooraf aangegeven. De gegevens worden opgeslagen op door ons beveiligde servers of die van een derde partij, waarmee wij een verwerkersovereenkomst zijn aangegaan.

Gegevens uitwisseling met derden
Je gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij daar een wettelijke grond voor is, er een dringende of gewichtige reden voor is, of indien je ons daar toestemming voor geeft. Zo verstrekken wij, in het kader van de Kinderopvangtoeslag, gegevens aan de Belastingdienst en, voor inspectiedoeleinden, aan de GG&GD.

Bewaartermijnen
Het Fantaziehuis bewaart gegevens niet langer dan nodig is en hanteert bewaartermijnen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor fiscale gegevens wordt de wettelijke termijn van 7 jaar gehanteerd. Voor overige gegevens een termijn van 2 jaar na beëindiging van een overeenkomst.

Cookies
Onze website maakt gebruik van “cookies”, om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om te bekijken waar jouw belangstelling naar uitgaat, zodat we onze dienstverlening daar beter op af kunnen stemmen.

Verwijderen van persoonsgegevens
Het delen van je persoonsgegevens is vrijwillig. Je hebt op elke moment het recht je toestemming in te trekken of je persoonsgegevens te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met Fantaziehuis via hr@fantaziehuis.nl.

Vragen en feedback
Verwerking van persoonsgegevens hoeven met het in werking treden van de AVG niet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het Fantaziehuis heeft in het kader van de AVG de rol van verwerkingsverantwoordelijke. Om de interne bedrijfsvoering te waarborgen heeft Het Fantaziehuis een ‘Coördinator Privacy’ aangesteld.

Mocht je daar vragen over hebben of suggesties willen doen, neem dan contact met ons op.
De gegevens van de Coördinator Privacy zijn:

Fantaziehuis
Europalaan 2
3526 KS Utrecht
030-6702177
info@fantaziehuis.nl

Indien je van mening bent dat wij je privacy niet naar behoren hebben geborgd, kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, tel: 0900-2001201.